Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja usluge

Crypto to Cash

(„Uvjeti“)

Ovim Uvjetima se uređuju uvjeti otkupa i prodaje kriptovaluta od Korisnika u poslovnicama trgovačkog društva HP – Hrvatska pošta d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva ulica 13, OIB: 87311810356, registriranog pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem MBS: 080266264 (dalje: „HP”), a koje će procesirati trgovačko društvo Electrocoin d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 15, OIB: 45841695639, registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem MBS: 080893710 kao ugovorni partner (dalje: „EC“). (HP i EC dalje: „Strane“). Poslove glede otkupa i prodaje  kriptovaluta od korisnika definirane ovim Uvjetima HP obavlja u ime i za račun EC-a. Sastavni dio ovih Uvjeta poslovanja čine Uvjeti zaštite privatnosti. 

DEFINICIJE 

„KRIPTOVALUTA” je digitalno dobro koje se upotrebljava kao sredstvo razmjene koristeći kriptografske algoritme da bi izvršilo financijske transakcije, kontroliralo stvaranje dodatnih jedinica i verificiralo transfer sredstava. 

„VIRTUALNA VALUTA” je za potrebe ovih Uvjeta, Kriptovaluta kako je ista definirana u kontekstu odredaba Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, i to: digitalni prikaz vrijednosti koji nije izdala i za koji ne jamči središnja banka ni javno tijelo, koji nije nužno povezan sa zakonski uspostavljenom valutom te nema pravni status valute ili novca, ali ga fizičke ili pravne osobe prihvaćaju kao sredstvo razmjene i može se prenositi, pohranjivati te se njime može trgovati elektroničkim putem.

„RAZDOBLJE RAZMJENE” je vrijeme za koje je zajamčeno da će tečaj po kojem se vrši razmjena ostati isti, a koje se navodi na Otkupnom kuponu. 

„FIDUCIJARNA VALUTA” je novac kojeg izdaje centralna banka neke države ili monetarne unije i predstavlja zakonsko sredstvo plaćanja. Za potrebe ovih Uvjeta Fiducijarna valuta biti će: hrvatska kuna (HRK) sve do zaključno 14. siječnja 2023. kada ista u potpunosti prestaje biti valuta Republike Hrvatske; od 1. siječnja 2023. euro (EUR).

„USLUGA” je usluga koju pružaju Strane za razmjenu kriptovalute za Fiducijarne valute i obrnuto prema odredbama i uvjetima ovih Uvjeta. 

“OTKUPNA TRANSAKCIJA” za potrebe ovih Uvjeta je cjelokupni proces razmjene Kriptovaluta za Fiducijarne valute kako je definirano ovim Uvjetima.

“PRODAJNA TRANSAKCIJA” za potrebe ovih Uvjeta je cjelokupni proces razmjene Fiducijarnih valuta za Kriptovalute kako je definirano ovim Uvjetima. 

„TRANSAKCIJA“ je Prodajna ili Otkupna transakcija ovisno o zahtjevu Korisnika za provođenjem jedne od navedenih mogućnosti.

„ZAHTJEV ZA PROVOĐENJEM TRANSAKCIJE“ je za potrebe ovih Uvjeta Korisnikov usmeni zahtjev u poslovnici HP-a da mu se izda Otkupni ili Prodajni kupon.

„KRIPTOVALUTNI NOVČANIK” je za potrebe ovih Uvjeta skup privatnih ključeva i pripadajućih kriptovalutnih adresa koji predstavlja vlasništvo nad iznosom kriptovalute/a doznačene tim adresama.

„BLOCKCHAIN TRANSAKCIJA” je zapis u blockchain mreži u cilju neopozivog prijenosa vlasništva nad kriptovalutom s kriptovalutnog novčanika pošiljatelja u kriptovalutni novčanik primatelja.

ZAPOČINJANJE BLOCKCHAIN TRANSAKCIJE“ za potrebe ovih Uvjeta je trenutak u kojem je je vidljivo da na blockchain mreži postoji Blockchain transakcija kojom je Kriptovaluta upućena od strane pošiljatelja u Kriptovalutni novčanik primatelja sukladno uvjetima na Kuponu. 

“ZAPOČINJANJE BLOCKCHAIN OTKUPNE TRANSAKCIJE” za potrebe ovih Uvjeta je trenutak u kojem je EC-u vidljivo da na blockchain mreži postoji Blockchain transakcija kojom je Kriptovaluta upućena od strane Korisnika u Kriptovalutni novčanik EC-a sukladno uvjetima na Otkupnom kuponu.

„DOVRŠETAK BLOCKCHAIN TRANSAKCIJE“ za potrebe ovih Uvjeta je trenutak u kojem je EC-u vidljivo da je Blockchain transakcija kojom je Kriptovaluta upućena od strane pošiljatelja u Kriptovalutni novčanik primatelja prikupila dovoljan broj konfirmacija, sukladno uvjetima na Otkupnom kuponu.

„OTKUPNI KUPON“ je ponuda EC za otkup kriptovalute od korisnika sukladno ovim Uvjetima. „PRODAJNI KUPON” je ponuda EC za prodaju kriptovalute Korisniku sukladno ovim Uvjetima. „KUPON“ je Otkupni ili Prodajni Kupon ovisno o vrsti Transakcije. 

„KORISNIK“ punoljetna, poslovno sposobna fizička osoba, bez obzira na državljanstvo, po čijem se nalogu, u skladu s ovim Uvjetima, obavlja transakcija. 

„UPLATA” je iznos Fiducijarne valute koji korisnik uplaćuje u poslovnici HP-a u svrhu obavljanja Prodajne transakcije. 

„ISPLATA” je iznos Fiducijarne valute koji će biti isplaćen Korisniku u poslovnici HP-a po dovršetku Otkupne transakcije. 

„POSLOVNICE“ za potrebe ovih Uvjeta su poštanski uredi navedeni u Prilogu 1 ovih Uvjeta. „KUPONSKI KOD“  je prvi dio od dva dijela alfanumeričkog koda otisnut na Prodajnom kuponu koji zajedno s Verifikacijskim kodom omogućava korisniku da zatraži Upućivanje kupljene Kriptovalute u kriptovalutni novčanik koji odredi samostalno u Prodajnoj transakciji. 

„VERIFIKACIJSKI KOD” je drugi i konačni dio od dva dijela alfanumeričkog koda koji Korisniku dostavlja EC putem e-maila, a koji zajedno s Kuponskim kodom omogućava Korisniku da zatraži Upućivanje kupljene Kriptovalute u kriptovalutni novčanik koji odredi samostalno u Prodajnoj transakciji. 

“UPUĆIVANJE KUPLJENE KRIPTOVALUTE“  je postupak kojim EC pokreće prijenos kupljene Kriptovalute u kriptovalutni novčanik koji je naznačio Korisnik, uz uvjet da Korisnik prethodno podnese zahtjev EC-u na način da pristupi na Internet stranicu https://bitcoin-mjenjacnica.hr/#redeem, da upiše Kuponski kod i Verifikacijski kod u sučelje, da unese adresu Kriptovalutnog novčanika na koji želi da ista bude upućena temeljem Prodajne transkacije, te da EC potvrdi tako podneseni zahtjev Korisnika.

„APLIKATIVNA POTVRDA“  je trenutak potvrde djelatnika HP-a u sustavu za razmjenu EC-a da je od strane Korisnika izvršena uplata valjanog iznosa Fiducijarne valute za protuvrijednost Kriptovalute sukladno uvjetima iz Prodajnog kupona, a koji trenutak predstavlja trenutak neopozivosti Prodajne transakcije. 

O prestanku suradnje između Strana, ako do toga dođe, te o mogućnosti unovčenja Kupona Korisnici će biti informirani po HP-u u poslovnici HP-a i po EC-u putem dostavljene e-mail adrese. 

Pažljivo pročitajte ove Uvjete. 

Ovi Uvjeti sadržavaju sporazum o Transakciji kojom se Kriptovalute razmjenjuju za Fiducijarne valute i obrnuto (dalje: „Sporazum“), te predstavljaju ugovor između Vas (dalje: „Vi” / „Korisnik”) i Strana („mi”, „nas”) sukladno odredbama ovih Uvjeta, a odnosi se na Vašu upotrebu usluge razmjene Kriptovaluta za Fiducijarnu valutu i obrnuto u poslovnicama HP (dalje „Usluga“). 

1. UGOVOR 

1.1. Zahtjev za provođenjem Transakcije iz ovih Uvjeta označava Vaše prihvaćanje i suglasnost s ovim Uvjetima i svim povezanim uvjetima, uputama i drugim materijalima te pristajete na poštivanje istih. Ako se ne slažete s Uvjetima, povezanim uvjetima, uputama i drugim materijalima, nećete moći koristiti Uslugu. Uvjeti i povezani Uvjeti su dostupni na web adresi EC-a https://paycek.io/processing/crypto2cash/tos/hr,  a Korisnik može iste zatražiti na uvid u poslovnicama HP-a. 

1.2. Započinjanjem blockchain Otkupne transakcije prilikom Otkupne transakcije, odnosno Uplatom prilikom Prodajne transakcije očitujete Vaše razumijevanje, suglasnost i prihvaćanje tečaja razmjene Kriptovalute za Fiducijarne valute i obrnuto. 

1.3. Pridržavamo pravo izmijeniti ove Uvjete u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenih Uvjeta na stranici https://paycek.io/processing/crypto2cash/tos/hr , a takve izmjene stupaju na snagu trenutkom objave. 

1.3.1. Nadalje se slažete da možemo (a) mijenjati ili prekinuti bilo koji dio Usluge u bilo kojem trenutku i (b) obustaviti ili ukinuti Vaš pristup Usluzi u bilo kojem trenutku, uz obavijest u bilo kojem pogodnom obliku. Slažete se da nećemo biti odgovorni Vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu izmjenu i/ili otkazivanje Usluge, ili obustavu ili prestanak Vašeg pristupa Usluzi, osim u mjeri u kojoj je drugačije izričito navedeno ovim Uvjetima. 

1.4. Korištenjem Usluge izjavljujete i jamčite da imate sposobnost i/ili pristanak za ulazak u ugovorni odnos temeljem ovih Uvjeta. 

1.5. Korišteni izrazi koji nisu drugačije definirani u kontekstu definirani su na početku ovih Uvjeta. Za sve izraze koji nisu definirani ovim Uvjetima smatrati će se mjerodavnim uobičajeno prometno značenje istih u istim ili sličnim transakcijama. 

2. USLUGA 

2.1. Usluga je podložna Uvjetima. 

2.2. Pristupom u poslovnicu HP-a možete pokrenuti Otkupnu ili Prodajnu transakciju. 

2.2.1. Ako sudjelujete u Otkupnoj transakciji, trenutak prijelaza rizika sa Korisnika na Strane će se smatrati trenutak kada je valjano i u cijelosti Dovršena blockchain transakcija temeljem podataka iz Otkupnog kupona, dok će se trenutkom neopozivosti Otkupne transakcije smatrati trenutak Započinjanja blockchain otkupne transakcije. Primjerak Otkupnog kupona čini sastavni dio ovih Uvjeta kao prilog 2. 

2.2.2. Ako sudjelujete u Prodajnoj transakciji, trenutak neopozivosti iste će se smatrati trenutak Aplikativne potvrde vaše uplate Fiducijarne valute za protuvrijednost Kriptovalute sukladno uvjetima u Prodajnom kuponu, a trenutkom prijelaza rizika će se smatrati trenutak Upućivanja kupljene kriptovalute od strane EC prema vašem zahtjevu. Primjerak Prodajnog kupona čini sastavni dio ovih Uvjeta kao Prilog 3. 

2.2.3. Sve Transakcije podliježu provjeri. Možemo prihvatiti ili odbiti predloženu Transakciju iz bilo kojeg razloga. 

2.3. Mehanizam Otkupne transakcije 

2.3.1. Kako biste izvršili Otkupnu transakciju: 

 • morat ćete započeti Otkupnu transakciju Zahtjevom za provođenje transakcije za prijenos određenog iznosa Kriptovalute u kriptovalutni novčanik EC-a sukladno tečaju razmjene koji utvrđuje EC, 
 • pokazati zaposleniku HP-a identifikacijsku ispravu izdanu u Hrvatskoj ili inozemstvu, te mu dati podatke u skladu s točkom 4.2. ovih Općih uvjeta, 
 • morate unijeti i e-mail adresu na koju ćete biti obavješteni o statusu Otkupne transakcije, 
 • zaposlenik HP-a vam uručuje Otkupni kupon s podacima za provedbu Otkupne transakcije te uvjetima iste, 
 • morat ćete Započeti blockchain otkupnu transakciju kao prihvat ponude iz Otkupnog kupona ,
 • morat ćete izvršiti prijenos Kriptovalute Blockchain transakcijom sukladno uvjetima na Otkupnom kuponu, 
 • dovršetkom Blockchain transakcije možete zahtijevati isplatu Fiducijarne valute u Poslovnici HP-a. 

2.3.2. Sve Kriptovalute koje EC primi postaju vlasništvo EC-a trenutkom Dovršetka blockchain transakcije temeljem podataka iz Otkupnog kupona. 

2.3.3. Po primitku ispravne količine kriptovalute u kriptovalutni novčanik EC-a, tj. po Dovršetku blockchain transakcije temeljem podataka iz Otkupnog kupona, možete preuzeti isplatu Fiducijarne valute na šalteru HP-a u poslovnici uz predočenje Otkupnog kupona i identifikacijske isprave zaposleniku HP-a. Po isplati Fiducijarne valute izdati će Vam se potvrda o primitku isplate Fiducijarne valute. 

2.3.4. EC će Vas obavijestiti o valjanom Dovršetku blockchain transakcije na Vašu e-mail adresu. 2.3.5. Ukoliko Blockchain transakcija nije izvršena sukladno uvjetima iz Otkupnog kupona; 

 • Za slučaj da korisnik izvrši prijenos manjeg iznosa Kriptovalute od iznosa navedenog u Otkupnom kuponu, HP će korisniku isplatiti protuvrijednost stvarno primljenog iznosa kriptovalute u Fiducijarnoj valuti i to prema tečaju razmjene iz Otkupnog kupona. Korisnik je suglasan da će za navedeni slučaj smatrati da je zatražio razmjenu stvarno upućenog iznosa Kriptovalute za Fiducijarnu valutu; 
 • Za slučaj da Korisnik izvrši prijenos većeg iznosa Kriptovalute od iznosa navedenog u Otkupnom kuponu, HP će Korisniku isplatiti isključivo iznos Fiducijarne valute naveden u Otkupnom kuponu, a za povrat više plaćenog iznosa Kriptovalute od protuvrijednosti isplaćenog iznosa Fiducijarne valute, Korisnik je ovlašten obratiti se EC-u. EC će izvršiti povrat više plaćenog iznosa Kriptovalute umanjenog za troškove i naknade predmetnog povrata Kriptovalute. Korisnik je suglasan da će za navedeni slučaj smatrat da je zatražio otkup Fiducijarne valute u iznosu navedenom u Otkupnom kuponu. 

2.4. Mehanizam Prodajne transakcije 

2.4.1. Kako biste izvršili Prodajnu transakciju: 

 • morat ćete započeti Prodajnu transakciju Zahtjevom za provođenje transakcije za uplatu određenog iznosa Fiducijarne valute za koju ćete primiti protuvrijednost Kriptovalute u Kriptovalutni novčanik koji vi odredite sukladno tečaju razmjene koji utvrđuje EC; 
 • dati zaposleniku HP-a e-mail adresu za dostavu Verifikacijskog koda, 
 • zaposlenik HP-a vam uručuje Prodajni kupon s kuponskim kodom, podacima za provedbu Prodajne transakcije te uvjetima provedbe iste,
 • morate pokazati zaposleniku HP-a identifikacijsku ispravu izdanu u Hrvatskoj ili inozemstvu, te mu dati podatke u skladu s točkom 4.2. ovih Općih uvjeta, 
 • morat ćete izvršiti uplatu valjanog iznosa Fiducijarne valute kao prihvat ponude iz Prodajnog kupona, 
 • Aplikativnom potvrdom HP-a EC-u o uplati Fiducijarne valute iz prethodne točke EC će vam uputiti e-mail s Verifikacijskim kodom na e-mail adresu koju ste naveli pri započinjanju Prodajne transakcije; 
 • možete pokrenuti zahtjev za Upućivanje kupljene Kriptovalute pristupom na Internet stranicu https://bitcoin-mjenjacnica.hr/#redeem te upisivanjem Verifikacijskog, Kuponskog koda i određivanjem Kriptovalutnog novčanika na koji želite da ista bude upućena temeljem Prodajne transakcije; 
 • potvrdom navedenog zahtjeva od strane EC-a pokreće se Upućivanje kriptovalute u Kriptovalutni novčanik koji ste Vi odredili.

2.4.2. Sve Fiducijarne valute koje Strane prime postaju vlasništvo Strana trenutkom Aplikativne potvrde. 

2.4.3. EC će Vas obavijestiti o valjanom Dovršetku blockchain transakcije na e-mail adresu koju ste prethodno dostavili u svrhu provođenja Prodajne transakcije. 

3. RIZICI 

3.1. Ako EC nije u mogućnosti primiti Kriptovalutu u Kriptovalutni novčanik iz bilo kojeg razloga, ili HP nije u mogućnosti primiti Fiducijarnu valutu Transakcija će biti obustavljena i poništena, a Strane neće snositi nikakvu odgovornost za umanjenje vrijednosti istih. 

3.2. Ukoliko prekinemo Transakciju iz bilo kojeg razloga, jedina naša obveza je izvršiti povrat nominalno jednakog iznosa primljenog po osnovi poništene Transakcije te nećemo snositi nikakvu odgovornost za umanjenje vrijednosti istog. 

3.3. Zadržavamo pravo odbiti obraditi ili poništiti bilo kakvu Transakciju na čekanju kako to zahtijeva zakon ili kao odgovor na sudski nalog ili drugi zahtjev nadležnih tijela. 

3.4. Ne možemo poništiti bilo koju Transakciju nakon neopozivosti, a sve sukladno odredbama čl. 2.2.1. i čl. 2.2.2. ovih Uvjeta. 

3.5. Imajte na umu da prijenos Kriptovaluta možda neće biti trenutačan. Nakon Započinjanja blockchain transakcije, prijenos neće biti potvrđen određeno vrijeme. Prijenos nije dovršen dok Blockchain transakcija ne prikupi dovoljan broj blockchain konfirmacija naveden na Otkupnom ili Prodajnom kuponu. 

3.6. Rizik od gubitka od držanja Kriptovaluta može biti značajan: cijena ili vrijednost Kriptovaluta mogu se brzo povećati ili smanjiti. 

3.7. Prihvaćate rizik da se Transakcija može odgoditi iz bilo kojeg razloga, više sile, nemogućnosti rada kompjuterskog sustava, interneta i sl. te prihvaćate da nismo odgovorni za bilo kakvu štetu ili postupke koji proizlaze ili su povezani s takvim kašnjenjem. 

3.8. Odgovorni ste za Kupon od trenutka njegovog zaprimanja neovisno o uspješnosti provedbe Transakcije te ste dužni brinuti da isti ne dođe u posjed neovlaštene osobe. 

4. PRIJAVA ZA TRANSAKCIJU 

4.1. Da biste koristili Uslugu morate pružiti potrebne podatke zaposleniku HP-a u poslovnici. 

4.2. Da biste izvršili Transakciju od Vas će se tražiti: 

 • ime i prezime 
 • OIB (samo za državljane Republike Hrvatske) 
 • država izdavanja dokumenta 
 • vrsta identifikacijskog dokumenta (Osobna iskaznica/Putovnica) 
 • broj identifikacijskog dokumenta 
 • e-mail adresa.

4.3. Svi podaci koje pružate moraju biti potpuni i točni u svakom pogledu te za njihovu istinitost i potpunost jamčite pod materijalnom i kaznenom odgovornošću. 

4.4. Svi podaci koje pružate podliježu našoj vlastitoj reviziji i potvrdi od strane naših neovisnih suradnika. Ovime nas ovlašćujete da, izravno ili preko trećih strana: (i) izvršimo sve upite koje smatramo neophodnima da bismo potvrdili Vaš identitet i/ili dostavljene podatke te poduzeti sve što opravdano smatramo potrebnim temeljem rezultata takvih upita i izvješća, uključujući otkazati Transakciju, a što se neće smatrati našom krivnjom. Više o navedenome možete pročitati u dokumentu  Uvjeti zaštite privatnosti

4.5. Svi osobni podaci koje dajete podliježu pohrani na razdoblje uređeno zakonom te se isti arhiviraju uz vođenje evidencije. Možemo temeljem prisilnih zakonskih propisa odbiti pružiti Uslugu. U slučaju da smo dužni mi možemo u skladu s našim internim aktima ili drugim prisilnim propisima: (i) onemogućiti aktivnost Korisnika, (ii) blokirati i zadržati Kriptovalutu ili Fiducijarnu valutu na način koji su odredila mjerodavna tijela. Nismo odgovorni za bilo kakve gubitke, izravne ili neizravne, koji mogu nastati kao posljedica našeg pridržavanja važećih zakona, smjernica ili uputa bilo kojeg regulatornog tijela ili drugog nadležnog državnog tijela ili bilo kojeg dopisa, založnog prava, pristojbe, sudskog naloga i sl. ukoliko je isto uređeno važećim propisima ili podzakonskim aktima. 

4.7. Zbog brojnih čimbenika koji su uključeni u našu procjenu Transakcije pridržavamo pravo odbiti bilo koji zahtjev za predloženu Transakciju ili ograničiti iste iz bilo kojeg razloga ili bez razloga, a sve po vlastitom nahođenju. 

4.8. Najviši iznos kriptovaluta koji pojedini korisnik može razmijeniti tijekom svakog razdoblja od 24 sata jest iznos do 14.999,99 kuna, odnosno do 1.990,84 EUR (prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450) (dalje: „Limit”). Sve Transakcije preko navedenog limita unutar navedenog perioda će biti odbijene. 

5. SIGURNOST I NEAUTORIZIRANA UPORABA

5.1. Samo Vi možete koristiti svoj identitet za Transakcije. Ne možete otkriti Vaše podatke bilo kojoj drugoj osobi. 

5.2. Vi ste odgovorni za sve Transakcije koje se odvijaju koristeći Vaše podatke. 

5.3. Vi ste odgovorni za održavanje odgovarajuće sigurnosti i kontrole svih prijava, zaporki, savjeta, osobnih identifikacijskih brojeva (PIN-ova) ili bilo kojih drugih kodova koje koristite u svrhu izvršenja Usluge. Svaki gubitak ili ugrožavanje gore navedenih informacija i/ili Vaših osobnih podataka može dovesti do neovlaštene Transakcije trećih osoba i gubitka ili krađe bilo koje kriptovalute, a za što se isključivo Vi odgovorni. 

6. TRANSAKCIJE 

6.1. Pridržavamo pravo utvrđivanja i promjene ograničenja Transakcija. 

6.2. EC se neće smatrati odgovornim za neovlaštenu uporabu računa ili Kriptovalutnog novčanika Korisnika. 

6.3. Nismo u mogućnosti obustaviti ili izmijeniti bilo koju Transakciju iz bilo kojeg razloga, ukoliko je ista provedena. 

7. POREZI 

7.1. Prodaja Kriptovaluta može biti podložna pristojbama i porezima sukladno važećim propisima. 

7.2. Isključivo je Vaša odgovornost utvrditi hoće li se i do koje mjere bilo koji porez primijeniti na sve transakcije vezane uz vaš prijenos kriptovalute i/ili Transakcije koje provodite putem Usluge te prikupljati, izvještavati i isplatiti točne iznose poreza odgovarajućim poreznim tijelima. 

8. PRIVATNOST 

8.1. Sastavni dio ovih Uvjeta čine Uvjeti zaštite privatnosti dostupni na stranici https://electrocoin.hr/privatnost .

9. OGRANIČENJE USLUGE

9.1. Možemo obustaviti, ograničiti ili ukinuti pružanje Usluge (u cijelosti ili djelomično) i/ili zaustaviti Transakciju Korisnika pod sljedećim okolnostima: 

 • ako isto zahtijeva važeći sudski nalog, presuda ili rješenje ili koji drugi za nas obvezujući pravni akt; 
 • ako smo svjesni ili imamo razloga vjerovati da se Vaši podaci ili Usluga upotrebljavaju u neovlaštenim, protuzakonitim, neprikladnim ili prijevarnim postupcima ili za kriminalne aktivnosti (ili su za navedeno već prethodno bili korišteni); 
 • ako poduzmete ako poduzmete bilo koju radnju koju smatramo zaobilaženjem naših kontrola i verifikacija Transakcije ili Korisnika; 
 • ako ne ispunjavate bilo koji od uvjeta koji se odnose na Usluge, uključujući uvjete iz ovih Uvjeta; iz razloga izvan naše kontrole.

9.2. U slučaju da tehnički problem uzrokuje greške u našem sustavu možemo privremeno obustaviti pristup Usluzi. 

10. VAŠE ODGOVORNOSTI 

10.1. Prihvaćate da se pridržavate ovih Uvjeta i upotrebljavate Uslugu u skladu sa istima i primjenjivim zakonima. 

10.1.1. Kršenje ili pomaganje bilo kojoj stranci da krši bilo koji zakon, statut, pravilnik, regulaciju ili pravilo bilo kojeg javnog tijela i/ili organizacije putem Usluge povlači Vašu odgovornost sukladno primjenjivim propisima, pa i prekršajno-pravnu i kazneno-pravnu. 

10.1.2. Nije Vam dopušteno djelovati kao posrednik ili agregator u ime trećih osoba putem Usluge. 

10.2. Zadržavamo pravo da uvijek pratimo, pregledavamo, zadržavamo i/ili otkrivamo sve informacije potrebne kako bismo zadovoljili sve primjenjive zakone, propise, pravne postupke ili zahtjeve nadležnih tijela. 

11. RAZNO 

11.1. Prigovore Korisnika vezane za izdane Kupone i Blockchain transakciju rješavati će EC, te će HP Korisnike u odnosu na navedeno upućivati na EC, a prigovore vezane za prikupljanje i unos podataka korisnika i uplatu i isplatu Fiducijarne valute – gotovine rješavati će HP. 

11.2. Ovi Uvjeti (koji mogu biti izmijenjeni) čine pravno obvezujući ugovor koji obvezuje Vas i punomoćnike. Na ove Uvjete i Transakcije se primjenjuje hrvatsko pravo, a ugovara se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu. 

11.3. Ne možete prenositi ovaj Ugovor kao cjelinu i/ili pojedina prava i obveze iz ovog Ugovora drugoj osobi bilo putem ugovora ili na drugi način. 

11.4. Kašnjenje Strane u ostvarivanju bilo kakvih prava ili pravnih sredstava na temelju ovih Uvjeta ili Sporazuma, ne djeluje kao odricanje od toga i ne sprečava daljnje izvršenje istog. Isto tako, niti propust Strane da ostvaruje prava ili pravna sredstva na temelju ovih Uvjeta u jednom slučaju, ne djeluje kao odricanje od prava ostvarenja prava ili pravnih sredstava u budućim slučajevima. 

11.5. Ako bilo koja arbitražna, sudska ili upravna tijela utvrde da bilo koja odredba ovih Uvjeta bude nevažeća ili neprovediva, nevaljalost ili neprovedivost takve odredbe neće utjecati na ostale odredbe ovih Uvjeta te sve odredbe koje nisu zahvaćene navedenim ostaju u punoj pravnoj snazi i učinku. 

11.6. Ovime jamčite da je bilo koja Kriptovaluta koju upotrebljavate u vezi s Uslugama u Vašem isključivom vlasništvu ili da ste valjano ovlašteni za obavljanje Transakcija upotrebom tih Kriptovaluta. 

11.6.1. Svi nazivi, logotipi, nazivi proizvoda i usluga, dizajni i slogani na Usluzi zaštićeni su znakovi njihovih vlasnika. 

11.7. Ovi Uvjeti te Uvjeti zaštite privatnosti predstavljaju jedini i cjelovit ugovor između Vas i Strana u odnosu na Uslugu te nadomještaju sva prethodna i saznanja, ugovore, sporazume, izjave i jamstva, kako pisane tako i usmene, u odnosu Uslugu. 

11.8. U slučaju prestanka suradnje između Strana, EC će omogućiti: 

 • za sve valjane Otkupne kupone koji nisu unovčeni, isplatu Korisnicima putem bankovnog računa sukladno dogovoru sa EC-om, pod uvjetom da su Korisnici na e-mail adresu EC-a navedenu u ovim Uvjetima dostavili broj Otkupnog kupona, presliku identifikacijskog dokumenta kojeg su predočili u poslovnici HP-a te presliku bankovne kartice tekućeg računa s vidljivim IBAN brojem koja glasi na korisnika sa identifikacijske isprave;
 • za sve valjane Prodajne kupone koji nisu unovčeni, EC će omogućiti Korisnicima da preuzmu kupljenu Kriptovalutu Upućivanjem kupljene Kriptovalute u svoj Kriptovalutni novčanik.